ALGEMENE VOORWAARDEN

KATTENPENSION STEENBERGEN

 

1. Reservering

 

1.1 Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf wordt, bij het brengen van het gastdier, een reserveringsformulier opgemaakt. Bij dit formulier ontvangt de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

1.2 Het reserveringsformulier, volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van de klant, vormt tezamen met de algemene voorwaarden de pensionovereenkomst.

1.3 Brengen en halen van het gastdier geschiedt alleen op afspraak.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder ďklantĒ verstaan, diegene met wie de pensionovereenkomst betreffende het gastdier wordt aangegaan.

 

2. Betaling

 

2.1 De op de prijslijst vermelde prijzen gelden per dag, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

2.2 De betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het kattenpension verschuldigd is, dient contant te worden voldaan bij het brengen van het gastdier. Zowel de dag van het brengen als de dag van het ophalen worden als volledige dagen berekend. In geval van niet tijdige algehele betaling door de klant is het kattenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

2.3 Bij eerder ophalen c.q. later brengen van het gastdier blijft de klant de gehele reserveringssom aan het kattenpension verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

2.4 Indien het gastdier later wordt opgehaald dan afgesproken, dient de klant de afgesproken prijs per dag gedurende de extra dagen bij het ophalen contant te voldoen.

2.5 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beŽindiging van de pensionovereenkomst bij het kattenpension ophaalt, zal het kattenpension de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier binnen 48 uur op te halen. Ingeval de klant dit niet doet, heeft het kattenpension het recht het gastdier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de kosten voor het extra verblijf en de eventuele asielkosten. Het kattenpension zal nooit de eigenaar van het gastdier worden.

 

3 Verzorging en ziekte

 

3.1 Het kattenpension verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van het in pension gegeven gastdier, en behoudt zich het recht dit te doen op de wijze die zij het beste acht.

3.2 Het gastdier moet ingeŽnt zijn tegen kattenziekte en niesziekte. De inenting tegen kattenziekte mag niet ouder zijn dan 18 maanden en niet

 

jonger zijn dan drie weken bij aanvang van het verblijf. De inenting tegen niesziekte mag niet ouder zijn dan zes maanden en niet jonger zijn dan drie weken bij aanvang van het verblijf. Het bewijs van inenting tegen katten- en niesziekte alsmede het bewijs van ieder ander wettelijk voorgeschreven aanvullend vereiste inenting dient, uiterlijk bij aanvang van het verblijf, door de klant te worden afgegeven. Als het gastdier niet (goed) geŽnt is, dan kan het gastdier niet worden opgenomen. Ook wordt het gastdier niet opgenomen als de klant geen geldig bewijs van de enting heeft. In dit geval blijven de pensionkosten onverminderd verschuldigd. Niesziekte is ondanks goede enting nooit voor 100% uit te sluiten, echter het kattenpension zal zo zorgvuldig mogelijk handelen, om ieder gastdier maximale bescherming te bieden.

3.3 Ieder gastdier dient vrij te zijn van ongedierte als vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt. Het gastdier dient daartoe (preventief) ontvlooid en ontwormd te zijn. Indien het kattenpension de benodigde antivlooien- en/of wormenbehandeling toe moet dienen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht aan de klant.

3.4 Indien het gastdier medicijnen gebruikt dient de klant zelf voldoende medicijnen af te geven voor de gehele verblijfsperiode, alsmede een gebruiksaanwijzing van deze medicijnen. Medicijnen en gebruiksaanwijzing moeten voorzien zijn van de namen van zowel klant als gastdier. Ook als het gastdier een speciaal dieet moet volgen en/of aparte voederwensen heeft, dient de klant dit zelf te verschaffen, voorzien van namen van zowel klant als gastdier.

3.5 Bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier heeft het kattenpension het recht om op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te treffen, die haar in die situatie juist voorkomen Deze kosten dienen bij het afhalen van het gastdier contant te worden voldaan.

3.6 Het kattenpension zal aan het eind van de verblijfsperiode melding te maken van bijzonderheden (zoals het behandelen of vermoeden van ziekten en/of aandoeningen) van het gastdier tijdens het verblijf.

 

4 Aansprakelijkheid

 

4.1 Het kattenpension is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het gastdier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van het kattenpension. De aansprakelijkheid voor schade beperkt zich tot de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

4.2 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het kattenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier. De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.